Miljö & Hållbarhet

Miljöpolicy

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet och dess dotterbolag i koncernen, såväl inom fastighetsutveckling, teknisk förvaltning och i byggprojekt; oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som ger upphov till miljöpåverkan.

Huvudprinciper

Roomzzz Fastigheter AB ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé.

Vi beaktar samhällets krav enligt lagar och förordningar och ska sträva efter ständig förbättring.

Riktlinjer och strategier

Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit nedanstående riktlinjer/strategier.
Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

Internt förhållningssätt

– Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
– Vi ska i möjligaste mån vid beslut beakta och väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.
– Vi ska sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda
miljöanpassade material och metoder.

Medarbetare

– Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetarna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.
– Vi arbetar i möjligaste mån efter följande riktlinjer och rutiner;
* Vid transporter och resor väljer vi om möjligt att bidra till minskandet av fossila bränslen.
* Vid dokumenthantering väljer vi i första hand att arbetat digitalt i möjligaste mån. Vi slänger inga papper i den vanliga papperskorgen utan är noga med att återvinna papper.
* Vi sorterar avfall och övriga fragment på kontoret. För detta finns speciella kärl inom fastigheten och vi bidrar i möjligaste mån.

 Kunder/hyresgäster

– Vi strävar emot att möta och helst överträffa hyresgästernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.
– Vi skall skapa förutsättningar för hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
– Vi skall främja och uppmuntra miljömedvetenheten hos hyresgästerna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Intressenter

– Vi skall samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
– Vi skall påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
– Vi skall visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.

Hållbarhetspolicy!

Roomzzz Fastigheter AB tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande hos både våra
hyresgäster och vår egen verksamhet.
– Åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan
– Åtagande om att bidra positivt till samhället
– Åtagande om att överensstämmelse med relevanta lagkrav
– Åtagande om att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda
– Försäkran om att policyn kommer att implementeras och kommuniceras
– Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för människor.
– Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.
– Ge våra hyresgäster möjlighet att leva hållbart i våra hus.
– Öka kunskapen kring miljö- och energifrågor hos bolagets medarbetare.
– Bygga och förvalta våra fastigheter med hänsyn till klimatförändringar.